Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich (podmiotu ADR)