Wydziały

W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

Wydział Prawno – Organizacyjny i do Spraw Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich (POK) – naczelnik: Natalia Cieślak

 Do zadań Wydziału POK należy w szczególności:

 • obsługa prawna Inspektoratu,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych i opiniowanie aktów prawnych regulujących działanie Inspekcji Handlowej,
 • realizacja uprawnień Inspekcji Handlowej do prowadzenia postępowania karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • kontrola prawidłowości działania i przestrzegania przepisów w postępowaniu kontrolnym i pokontrolnym,
 • obsługa kadrowa pracowników Inspektoratu,
 • organizowanie i prowadzenie Stałego Sądu Polubownego,
 • przyjmowanie interesantów i rozpatrywanie skarg i wniosków,
 • prowadzenie postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywanie sporów konsumenckich,
 • prowadzenie poradnictwa konsumenckiego.

 Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych i Gastronomii (KŻ) – naczelnik: Elżbieta Koziołowska

 Do zadań Wydziału KŻ należy w szczególności:

 • planowanie, organizowanie i wykonywanie działań kontrolnych w zakresie jakości towarów i funkcjonowania rynku artykułów żywnościowych, działalności gastronomicznej i produkcji garmażeryjnej,
 • załatwianie skarg i wniosków związanych z przedmiotowym zakresem działania wydziału.

Wydział Kontroli Artykułów Nieżywnościowych, Paliw i Usług (PU) – naczelnik: Andrzej Molenda

Do zadań wydziału PU należy w szczególności:

 • planowanie, organizowanie i wykonywanie działań kontrolnych w zakresie funkcjonowania rynku towarów przemysłowych i usług świadczonych konsumentom,
 • załatwianie skarg i wniosków związanych z przedmiotowym zakresem działania wydziału.

Wydział Budżetowo – Administracyjny (BA) – główny księgowy: Justyna Krzeszewska

 Do zadań Wydziału BA należy w szczególności:

 • współuczestniczenie w tworzeniu budżetu Inspektoratu,
 • obsługa finansowa Inspektoratu,
 • realizowanie bieżących wydatków rzeczowych oraz inwestycyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z administracyjno-gospodarczą obsługą Inspektoratu,
 • prowadzenie procedur związanych z zamówieniami publicznymi,
 • prowadzenie sekretariatu Inspektoratu.