Wydziały

W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

Wydział Prawno – Organizacyjny i do Spraw Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich (POK) – naczelnik: Natalia Cieślak,

z-ca: Grzegorz Mrozek

 Do zadań Wydziału POK należy w szczególności:

 • obsługa prawna Inspektoratu,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych i opiniowanie aktów prawnych regulujących działanie Inspekcji Handlowej,
 • realizacja uprawnień Inspekcji Handlowej do prowadzenia postępowania karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • kontrola prawidłowości działania i przestrzegania przepisów w postępowaniu kontrolnym i pokontrolnym,
 • obsługa kadrowa pracowników Inspektoratu,
 • organizowanie i prowadzenie Stałego Sądu Polubownego,
 • przyjmowanie interesantów i rozpatrywanie skarg i wniosków,
 • prowadzenie postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywanie sporów konsumenckich,
 • prowadzenie poradnictwa konsumenckiego.

Wydział Nadzoru Rynku, Kontroli Produktów i Usług (KNR) – naczelnik: Elżbieta Koziołowska

Do zadań wydziału KNR należy w szczególności:

 • planowanie, organizowanie, koordynowanie i wykonywanie działań kontrolnych
  w zakresie: dyrektyw nowego podejścia, ogólnego bezpieczeństwa produktów, przepisów dotyczących systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw, funkcjonowania rynku artykułów nieżywnościowych oraz usług bytowych świadczonych dla ludności;
 • analiza rynku mająca na celu identyfikację negatywnych zjawisk i zagrożeń;
 • podejmowanie działań i czynności w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów na podstawie i w granicach prawa, objętych kompetencjami Wydziału;
 • realizacja w toku kontroli uprawnień Inspekcji Handlowej do prowadzenia postępowania karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym prowadzenie postępowania mandatowego;
 • opracowywanie, na podstawie wyników kontroli, projektów decyzji, postanowień, zarządzeń i wystąpień pokontrolnych w zakresie określonym w pkt 1;
 • opracowywanie, na podstawie wyników kontroli, wystąpień do właściwych organów administracji rządowej i samorządowej oraz zainteresowanych instytucji
  i organizacji;
 • zgłaszanie propozycji tematów kontroli, przygotowywanie projektów planów pracy kontrolnej, opracowywanie metodyk i programów;
 • sporządzanie informacji i sprawozdań zbiorczych oraz analiza informacji
  i sprawozdań z realizacji zadań kontrolnych nadsyłanych przez delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu;
 • udzielanie konsumentom i przedsiębiorcom porad i informacji objętych kompetencjami wydziału;
 • współpraca ze środkami społecznego przekazu w zakresie spraw objętych kompetencjami wydziału;
 • prowadzenie zbiorów przepisów prawnych i ich interpretacji
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Wydział Budżetowo – Administracyjny (BA) – główny księgowy: Justyna Nikowska

 Do zadań Wydziału BA należy w szczególności:

 • współuczestniczenie w tworzeniu budżetu Inspektoratu,
 • obsługa finansowa Inspektoratu,
 • realizowanie bieżących wydatków rzeczowych oraz inwestycyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z administracyjno-gospodarczą obsługą Inspektoratu,
 • prowadzenie procedur związanych z zamówieniami publicznymi,
 • prowadzenie sekretariatu Inspektoratu.