Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej
w Olsztynie jest:

Małgorzata Tomaszewska

kontakt:

Dąbrowszczaków 10, 10-540 Olsztyn
tel. (89) 527 27 65

fax (89) 527 42 51

e-mail: iod@ih.olsztyn.pl

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Olsztynie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) – dalej RODO

– informujemy, że:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Dąbrowszczaków 10,zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Małgorzata Tomaszewska, e-mail: iod@ih.olsztyn.pl, nr telefonu: (89) 527 27 65, fax (89) 527 42 551; adres do korespondencji: ul. Dąbrowszczaków 10, 10-540 Olsztyn.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą co do zasady pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie realizujący zadanie, ewentualnie inne organy państwowe, w tym organy administracji rządowej
  i samorządowej, organy kontroli, organy ścigania, sądy powszechne i administracyjne, rzecznicy konsumentów, podmioty świadczące usługi informatyczne wobec Administratora.

 

 • Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami  archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.)
  i rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.).