Stały Sąd Polubowny

Przewodniczący Stałego Sądu Polubownego: Grzegorz Mrozek

Sekretarz Stałego Sądu Polubownego: Elżbieta Kozikowska 

  • WNIOSEK: .doc .pdf
  • ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY: .doc .pdf
  • Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych .pdf

 

Przy Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej działa Stały Sąd Polubowny, który rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823) oraz na podstawie ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1930).

 

Sąd może odmówić rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy:

  1. wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
  2. spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania spowoduje uciążliwości dla drugiej strony;
  3. sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Inspekcję, sąd, inny właściwy podmiot albo sąd powszechny;
  4. wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
  5. rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania sądu.
  6. Z postępowania przed sądem sporządza się protokół.

 

W postępowaniu przed sądami w zakresie nieuregulowanym ww. ustawami stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.).