Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu ih.olsztyn.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ih.olsztyn.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ih.olsztyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 17.05.2018r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 16.10.2019r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 30.10.2019r.

Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja dostępności aktualna na dzień 26.03.2024r.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Podmiotem odpowiedzialnym za stronę jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 10, 10-540 Olsztyn.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Koordynator do spraw dostępności: Ewelina Antczak-Bobińska.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie – Delegatura w Elblągu

ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

tel: (55) 641-78-81 fax: (55) 641-78-80

e-mail: elbląg@ih.olsztyn.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 – 15.30
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 15.30
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 15.30

Na adres e-mail lub pocztowy podany powyżej można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 10, 10-540 Olsztyn.

Siedziba urzędu znajduje się na drugim piętrze budynku „Villa Fortuna”. Budynek nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich lub windy umożliwiającej wjechanie na drugie piętro.

Dla osób na wózkach lub osób mających problemy z poruszaniem się podmiot posiada swoją siedzibę w budynku Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. M. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pokój nr 47. Pokój mieści się na parterze. Osoba na wózku inwalidzkim może skorzystać z podjazdu od strony ul. Piłsudskiego.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, w bliskiej odległości znajdują się również miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Delegatura Inspekcji Handlowej w Ełku, ul. Chopina 15, 19-300 Ełk

Siedziba znajduje się na trzecim piętrze (poddasze). Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich ale nie posiada windy która umożliwiłaby dostanie się na wózku do siedziby urzędu. W razie potrzeby na dole budynku zostaje udostępniony pokój w którym pracownicy delegatury IH mogą obsłużyć osobę która nie może dostać się na górę.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przy wejściu do budynku  znajduje się dzwonek umieszczony na wysokości będącej w zasięgu osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Chodnik prowadzący do budynku jest wyposażony w ścieżkę naprowadzającą dla niewidomych/słabowidzących.

Delegatura Inspekcji Handlowej w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

Siedziba znajduje się na pierwszym piętrze budynku Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich oraz windę umożliwiającą przedostanie się na wózku.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.