Schemat organizacyjny

SCHEMAT ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W OLSZTYNIE

Schemat: wersja dostępna cyfrowo .pdf

Wojewódzkiemu Inspektorowi podlegają:

  • Wydział Prawno-Organizacyjny i do spraw Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich
  • Wydział Budżetowo-Administracyjny
  • Sekretariat Stałego Sądu Polubownego

Wojewódzkiemu Inspektorowi podlega także Zastępca Wojewódzkiego Inspektora który koordynuje pracą:

  • Wydziału Nadzoru Rynku, Kontroli Produktów i Usług
  • Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu w Elblągu
  • Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu w Ełku

 

Teren działania Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu w Elblągu: powiaty grodzki i ziemski elbląski, powiaty ziemskie: braniewski, bartoszycki i lidzbarski

Teren działania Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu w Ełku: powiaty ziemskie: ełcki, piski, olecki, gołdapski, giżycki, węgorzewski.

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY DELEGATURY

Schemat: wersja dostępna cyfrowo .pdf

Dyrektorowi Delegatury podlegają:

  • Zespół Kontroli
  • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prawnych
  • Jednoosobowe stanowisko do spraw Ochrony Konsumentów