Paliwa stałe – węgiel

Do każdego rodzaju węgla przedsiębiorca prowadzący skład węgla powinien na podstawie dokumentów od dostawcy (certyfikaty, protokoły i sprawozdania z badań) wystawić własne świadectwo jakości paliw stałych.

Kopia świadectwa jakości poświadczona za zgodność z oryginałem, powinna być przekazywana klientowi nabywającemu węgiel nieżalenie od jego ilości.

Podstawa prawna: artykuł 6c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019r. poz. 660) Wzór świadectwa jakości paliw stałych określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27.09.2018r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz. U. z 2018r. poz. 1892)

Świadectwo jakości paliw stałych (wzór)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018r.w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz.U. 2018 poz. 1890): wersja dostępna cyfrowo .pdf

Informacja dla przedsiębiorców – dystrybutorów paliwa stałego (węgla) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych oraz instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW

 

Zdjęcia węgla