Dyrekcja

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie jest jednostką organizacyjną podległą Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

 

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej: Krystyna Procyk

Zadania Inspekcji Handlowej w województwie warmińsko-mazurskim wykonuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski przy pomocy Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Olsztynie.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej jest kierownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie wchodzącego w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

Wojewódzki Inspektor kieruje Inspektoratem przy pomocy swojego zastępcy, wydaje zarządzenia, decyzje, wytyczne i polecenia uwzględniające kierunki działania i plany opracowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Do zadań Wojewódzkiego Inspektora należy w szczególności:

 • kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą,
 • kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym w zakresie określonym w ustawach regulujących działanie Inspekcji Handlowej,
 • prowadzenie postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
 • organizowanie i prowadzenie Stałego Sądu Polubownego,
 • prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,
 • kierowanie do właściwych sądów wniosków o ukaranie sprawców wykroczenia oraz zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa,
 • prowadzenie listy rzeczoznawców do spraw jakości produktów i usług.

Wojewódzki Inspektor może zarządzić w toku kontroli, w drodze decyzji:

 • ograniczenie wprowadzania produktów do obrotu,
 • wstrzymanie wprowadzania produktów do obrotu,
 • wycofanie produktów z obrotu,
 • wstrzymanie świadczenia usług,
 • niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej: Krzysztof Wojciechowski

Do kompetencji Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora w szczególności należy:

 • kierowanie pracą Wojewódzkiego Inspektoratu podczas nieobecności Wojewódzkiego Inspektora,
 • koordynowanie i nadzorowanie pracy Wydziału Nadzoru Rynku, Kontroli Produktów i Usług,
 • koordynowanie i nadzorowanie pracy Delegatury w Elblągu i Delegatury w Ełku,
 • wydawanie decyzji i postanowień w zastępstwie Wojewódzkiego Inspektora.

Dyrektor Delegatury w Elblągu: Mariusz Mączka

Dyrektor Delegatury w Ełku: Anna Jabłońska

Dyrektorzy Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie działają z upoważnienia Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, kierują działalnością Delegatury w zakresie powierzonych zadań i są za nie bezpośrednio odpowiedzialni przed Wojewódzkim Inspektorem.