Schemat procedury kontroli

Schemat: wersja dostępna cyfrowo .pdf

Ogólny schemat kontroli Inspekcji  Handlowej

 1. Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli
 2. Okazanie przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej legitymacji, doręczenie upoważnienia do kontroli i poinformowanie o prawach i obowiązkach
 3. Dokonanie wpisów w książce kontroli
 4. Przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie i czasie określonym w upoważnieniu, w szczególności pobranie próbek do badań laboratoryjnych lub oceny organoleptycznej i przeprowadzenie badań
 5. Sporządzenie protokołu kontroli dokumentującego ustalenia kontroli, zapoznanie się i podpisanie protokołu kontroli przez kontrolowanego lub osobę upoważnioną, doręczenie kontrolowanemu lub osobie upoważnionej egzemplarza protokołu kontroli

 

Uwagi

 1. Rozpoczęcie kontroli następuje nie wcześniej niż po upływie 7 i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenie zawiadomienia; na wniosek przedsiębiorcy kontrolę można wszcząć przed upływem 7 dni
 2. Czynności kontrolne związane z pobieraniem próbek i dokonywaniem oględzin mogą być przeprowadzone przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
 3. Zawiadomienie nie jest wymagane m.in. w przypadku:
 • kontroli przeprowadzonych na podstawie bezpośrednio stosowanego prawa wspólnotowego,
 • bezpośredniego zagrożenia życia , zdrowia lub środowiska naturalnego,
 • gdy przedsiębiorca nie ma adresu lub doręczenie było bezskuteczne lub utrudnione
 1. Obecność kontrolowanego lub osoby upoważnionej nie jest wymagana, gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego
 2. Czas kontroli: godziny pracy lub czas faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego
 3. Kontrolowany może wnieść uwagi lub odmówić podpisania protokołu