Przed wakacjami – co warto wiedzieć?

„19” Uwidacznianie cen towarów i usług

Drogi Konsumencie!

Obowiązująca ustawa z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. z dnia 15 września 2017 r.(Dz. U. z 2017 r., poz. 1830 ze zm.) wskazuje, że w miejscu sprzedaży detalicznej (np. w placówce handlowej, w której umożliwia się konsumentom zakup towarów) i świadczenia usług (np. w punkcie, w którym konsument może zlecić wykonanie usługi na swoją rzecz) uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen

 • 4 ww. ustawy.

W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar lub usługę konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru lub usługi po cenie dla niego najkorzystniejszej – art. 5 ustawy.

Uszczegółowienie zasad w zakresie uwidaczniania cen zostało dokonane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 09 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 2121).

W § 3 ust. 1 i 2 sprecyzowano, że cenę uwidacznia się w miejscu ogólnie dostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów, na danym towarze, bezpośrednio przy towarze, którego dotyczy lub w bliskości towaru, którego dotyczy. Cenę oraz cenę jednostkową uwidacznia się w szczególności:

 • na wywieszce ( przy czym przez wywieszkę należy rozumieć etykietę, metkę, tabliczkę lub plakat; wywieszka może mieć formę wyświetlacza elektronicznego);
 • w cenniku;
 • w katalogu;
 • na obwolucie;
 • w postaci nadruku lub napisu na towarze lub opakowaniu.

 

Wymogu uwidaczniania cen jednostkowych nie stosuje się do:

 • towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży;
 • towarów sprzedawanych ze względu na ich przeznaczenie w zestawach (kompletach);
 • towarów nieżywnościowych sprzedawanych ze względu na ich przeznaczenie lub wyłącznie w parach – § 7 pkt 1-3 rozporządzenia.

W cenniku uwidacznia się ceny towarów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej umieszczonych w miejscu niedostępnym lub niewidocznym dla konsumentów. Cenniki wywiesza się, wykłada lub udostępnia w inny sposób w miejscu sprzedaży towarów – § 8 rozporządzenia.

Korzystając z letniego wypoczynku pamiętaj!

Przedsiębiorca prowadzący działalność usługową w zakresie gastronomii lub hotelarstwa uwidacznia ceny oferowanych potraw, wyrobów, noclegów, wyżywienia i innych oferowanych usług w cenniku. Cennik, o którym mowa powyżej powinien zawierać także aktualne informacje umożliwiające konsumentom identyfikację ceny z potrawą lub wyrobem, w szczególności pełną nazwę potrawy lub wyrobu, pod którą jest on sprzedawany, oraz określać ilości potrawy lub wyrobu, do których się odnosi.

Przedsiębiorca świadczący usługi dla ludności:

 • zapewnia konsumentom wystarczającą liczbę cenników oferowanych potraw, wyrobów i napojów oraz udostępnia je przed przyjęciem zamówienia;
 • wywiesza cenniki w miejscu ogólnodostępnym wewnątrz lub na zewnątrz lokalu gastronomicznego;
 • wykłada lub wywiesza w każdym pokoju hotelowym katalog zawierający ceny noclegu, wyżywienia lub innych oferowanych usług;
 • wykłada lub wywiesza w miejscu przeznaczonym do odbywania rozmów telefonicznych cennik zwierający cenę za jeden impuls telefoniczny i inne opłaty za usługi dodatkowe, związane z łączeniem rozmowy – § 9 rozporządzenia.

 

Na stacjach benzynowych ceny paliw uwidacznia się w taki sposób, aby były one czytelne dla kierowców pojazdów zbliżających się do stacji, poruszających się po drogach publicznych.

Regulacja opisana wyżej odnosi się również do przedsiębiorcy wynajmującego lub ochraniającego garaże, zadaszone wiaty oraz miejsca parkingowe albo przyjmującego na przechowanie pojazdy samochodowe – § 12 rozporządzenia.