KOMUNIKAT

Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Zgodnie z art. 15zzs ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) od dnia 31 marca 2020 r., w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu CO-VID

bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w: 

– postępowaniach sądowych, w tym sądowoadminstracyjnych,

– postępowaniach egzekucyjnych,

– postępowaniach karnych,

– postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

– postępowaniach administracyjnych.

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.