mapa strony   |   kontakt   |

Stały Sąd Polubowny

Stały Sąd Polubowny:

Przy Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej działa Stały Sąd Polubowny, który rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823) oraz na podstawie ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063).

Sąd może odmówić rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy:
1)wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
2)spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania spowoduje uciążliwości dla drugiej strony;
3)sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Inspekcję, sąd, inny właściwy podmiot albo sąd powszechny;
4)wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
5)rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania sądu.
6)Z postępowania przed sądem sporządza się protokół.

W postępowaniu przed sądami w zakresie nieuregulowanym ww. ustawami stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 i 1823).

Regulamin organizacji i działania Stałych Sądów Polubownych

Wniosek (PDF)
Wniosek (DOC)
Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych (PDF)

Zapis na sąd polubowny (PDF)
Zapis na sąd polubowny (DOC)

Lista rzeczoznawców
LISTA ARBITRÓW STAŁEGO SĄDU POLUBOWNEGO działającego przy WARMIŃSKO-MAZURSKIM WOJEWÓDZKIM INSPEKTORZE INSPEKCJI HANDLOWEJ
Umowa o zorganizowanie Stałego Sądu Polubownego

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Łukasz Kopczyński
Dokument z dnia: 11.12.2017
Dokument oglądany razy: 2 082
Opublikował: Justyna Krzeszewska
Publikacja dnia: 18.10.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl