Działalność
Godziny urzędowania
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W OLSZTYNIE
poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 15.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.30

DELEGATURY W EŁKU I ELBLĄGU
poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 15.30
środa: 7.30 - 15.30
czwarek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.30

Stały Sąd Polubowny

WNIOSEK:
ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY:

Przy Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej działa Stały Sąd Polubowny, który rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823) oraz na podstawie ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063).


Sąd może odmówić rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy:
1)wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
2)spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania spowoduje uciążliwości dla drugiej strony;
3)sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Inspekcję, sąd, inny właściwy podmiot albo sąd powszechny;
4)wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
5)rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania sądu.
6)Z postępowania przed sądem sporządza się protokół.

W postępowaniu przed sądami w zakresie nieuregulowanym ww. ustawami stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.).

Polecane strony

Copyright by WIIH Olsztyn. Wszystkie prawa zastrzeżone.