O urzędzie
Godziny urzędowania
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W OLSZTYNIE
poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 15.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.30

DELEGATURY W EŁKU I ELBLĄGU
poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 15.30
środa: 7.30 - 15.30
czwarek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.30

Dyrekcja

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie jest jednostką organizacyjną podległą Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej: Krzysztof Wojciechowski

Zadania Inspekcji Handlowej w województwie warmińsko-mazurskim wykonuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski przy pomocy Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Olsztynie.
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej jest kierownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie wchodzącego w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.
Wojewódzki Inspektor kieruje Inspektoratem przy pomocy swojego zastępcy, wydaje zarządzenia, decyzje, wytyczne i polecenia uwzględniające kierunki działania i plany opracowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
Do zadań Wojewódzkiego Inspektora należy w szczególności:
- kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą,
- kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym w zakresie określonym w ustawach regulujących działanie Inspekcji Handlowej,
- podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów,
- organizowanie i prowadzenie stałego polubownego sądu konsumenckiego,
- prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,
- kierowanie do właściwych sądów wniosków o ukaranie sprawców wykroczenia oraz zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa,
- prowadzenie listy rzeczoznawców do spraw jakości produktów i usług.

Wojewódzki Inspektor może zarządzić w toku kontroli, w drodze decyzji:

 • ograniczenie wprowadzania produktów do obrotu,
 • wstrzymanie wprowadzania produktów do obrotu,
 • wycofanie produktów z obrotu,
 • wstrzymanie świadczenia usług,
 • niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

 • Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej:
  Tomasz Maria Starowieyski


  Do kompetencji Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora w szczególności należy:
  - kierowanie pracą Wojewódzkiego Inspektoratu podczas nieobecności Wojewódzkiego Inspektora,
  - koordynowanie i nadzorowanie pracy Wydziału Kontroli Artykułów Żywnościowych i Wydziału Kontroli Produktów Nieżywnościowych i Usług,
  - koordynowanie i nadzorowanie pracy Delegatury w Elblągu i Delegatury w Ełku,
  - wydawanie decyzji i postanowień w zastępstwie Wojewódzkiego Inspektora.

  Dyrektor Delegatury w Elblągu: Hanna Piwowarczyk

  Dyrektor Delegatury w Ełku: Ewa Sobociak

  Dyrektorzy Delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Olsztynie działają z upoważnienia Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, kierują działalnością Delegatury w zakresie powierzonych zadań i są za nie bezpośrednio odpowiedzialni przed Wojewódzkim Inspektorem.

  Wydziały

  W skład Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  Wydział Prawno – Organizacyjny i do Spraw Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich (POK)
  - naczelnik:
  Natalia Cieślak

  Do zadań Wydziału POK należy w szczególności:
  - obsługa prawna Inspektoratu,
  - opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych i opiniowanie aktów prawnych regulujących działanie Inspekcji Handlowej,
  - realizacja uprawnień Inspekcji Handlowej do prowadzenia postępowania karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia,
  - kontrola prawidłowości działania i przestrzegania przepisów w postępowaniu kontrolnym i pokontrolnym,
  - obsługa kadrowa pracowników Inspektoratu,
  - organizowanie i prowadzenie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego,
  - przyjmowanie interesantów i rozpatrywanie skarg i wniosków,
  - podejmowanie i koordynowanie mediacji w celu ochrony interesów konsumentów,
  - prowadzenie poradnictwa konsumenckiego.

  Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych i Gastronomii (KŻ)
  - naczelnik:
  Elżbieta Koziołowska

  Do zadań Wydziału KŻ należy w szczególności:
  - planowanie, organizowanie i wykonywanie działań kontrolnych w zakresie jakości towarów i funkcjonowania rynku artykułów żywnościowych, działalności gastronomicznej i produkcji garmażeryjnej,
  - załatwianie skarg i wniosków związanych z przedmiotowym zakresem działania wydziału.

  Wydział Kontroli Artykułów Nieżywnościowych, Paliw i Usług (PU)
  - naczelnik:
  Andrzej Molenda

  Do zadań wydziału PU należy w szczególności:
  - planowanie, organizowanie i wykonywanie działań kontrolnych w zakresie funkcjonowania rynku towarów przemysłowych i usług świadczonych konsumentom,
  - załatwianie skarg i wniosków związanych z przedmiotowym zakresem działania wydziału.

  Wydział Budżetowo – Administracyjny (BA)
  - główny księgowy:
  Justyna Krzeszewska

  Do zadań Wydziału BA należy w szczególności:
  - współuczestniczenie w tworzeniu budżetu Inspektoratu,
  - obsługa finansowa Inspektoratu,
  - realizowanie bieżących wydatków rzeczowych oraz inwestycyjnych,
  - prowadzenie spraw związanych z administracyjno-gospodarczą obsługą Inspektoratu,
  - prowadzenie procedur związanych z zamówieniami publicznymi,
  - prowadzenie sekretariatu Inspektoratu.
  Polecane strony

  Copyright by WIIH Olsztyn. Wszystkie prawa zastrzeżone.