mapa strony   |   kontakt   |

Podstawa prawna

Wersja archiwalna zmieniona dnia 10.01.2017
Podstawa prawna funkcjonowania Inpekcji Handlowej:

Inspekcja Handlowa działa na podstawie
ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. 2016r., poz. 1059, ze zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1823, Dz.U. z 2016 r. poz. 669)
oraz aktów wykonawczych do tej ustawy:

 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (Dz. U. Nr 81, poz. 879),
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług (Dz. U. Nr 85, poz. 931),
 • zarządzenie nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M.P. z 2008 r. Nr 97 poz. 846 ze zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów (Dz. U. Nr 24, poz. 243),
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2012 r, poz. 496),
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 04 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Handlowej oraz trybu jej wydawania i wymiany oraz wzorów protokołu kontroli, protokołu oględzin i protokołu rozprawy (Dz. U. Nr 127, poz. 1056),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. Nr 113, poz. 1214).


 • Uprawnienia mandatowe inspektorów Inspekcji Handlowej reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 63, poz. 587 ze zm.), natomiast uprawnienia do prowadzenia dochodzeń w trybie uproszczonym reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom (Dz. U. Nr 108, poz. 1019 ze zm.).
  Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
  Podpisał: Justyna Krzeszewska
  Dokument z dnia: 06.07.2009
  Dokument oglądany razy: 3 942
  Opublikował: Justyna Krzeszewska
  Publikacja dnia: 10.01.2017
   
  Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


  bip.gov.pl